Warunki użytkowania

1. Informacje dotyczące wydawcy

Wydawca witryny internetowej - www.rainbird.eu: Rain Bird Europa

Dyrektor publikacji: Rain Bird Europa

Webmaster: Rain Bird Europa

2. Podziękowania

Projekt i wykonanie witryny internetowej: Kangourouge

Hosting: Vixns

3. Copyright

Niniejsza witryna internetowa („Witryna”) stanowi własność Wydawcy.

Wszystkie treści opracowane lub udostępniane za pośrednictwem tej Witryny, obejmujące bez żadnych ograniczeń wszystkie teksty, elementy graficzne, zdjęcia, ilustracje i oprogramowanie, stanowią własność Wydawcy, jego licencjobiorców i dostawców zawartości.

Jeżeli w niniejszej publikacji nie zostało wyraźnie określone inaczej, Wydawca udziela w odniesieniu do określonych plików, dokumentów lub ich fragmentów jedynie prawa do dotyczące ich wyświetlania, zapoznania się z treścią i jej skopiowania wyłącznie do użytku prywatnego.

Niemniej jednak, użytkownik niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w odniesieniu do ochrony danych osobowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dotyczących środków masowego przekazu i rozpowszechniania informacji, a także wszystkich traktatów oraz porozumień międzynarodowych obowiązujących w odniesieniu do powyżej wymienionych zagadnień.

 

W związku z powyższym, użytkownik nie ma prawa do:

Reprodukowania w całości lub w części jakichkolwiek danych lub dzieł ochronionych obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w celu sprzedaży, dystrybucji, wydania drukiem, publikowania lub rozpowszechniania ich w jakiejkolwiek postaci bez wcześniejszego uzyskania zgody właścicieli praw autorskich do reprodukowanych treści lub dzieł;

dalszego wykorzystywania informacji w celach handlowych lub reklamowych;

umieszczania w sieci Internet jakichkolwiek danych, które mogłyby spowodować modyfikację treści lub ich wyglądu na Witrynie.

Informacje dotyczące praw autorskich muszą figurować w widocznym miejscu na każdej kopii niniejszej publikacji, zarówno całkowitej, jak i częściowej.

Wszystkie prawa autorskie stanowią wyłączną własność ich odpowiednich właścicieli.

3.1. Kopiowanie na nośniki elektroniczne

Kopiowanie treści niniejszej Witryny w całości lub w części na jakiekolwiek nośniki elektroniczne jest dozwolone pod warunkiem jasnego określenia ich pochodzenia (http://www.rainbird.eu) wraz z informacją "Wszystkie prawa zastrzeżone."

Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych lub profesjonalnych bądź na rzecz instytucji o charakterze niezarobkowym - jakiekolwiek wykorzystanie do celów handlowych bądź reklamowych jest zabronione.

3.2. Tworzenie linków prowadzących do witryny www.rainbird.eu

Niniejsza Witryna umożliwia wstawianie linków hipertekstowych prowadzących do jej treści, za wyjątkiem użycia technik tworzenia łącza zagłębionego do strony docelowej - inaczej mówiąc, strony Witryny (http://www.rainbird.eu) nie mogą być wbudowane w strony jakiejkolwiek innej witryny internetowej, ale dostępne jedynie poprzez otwarcie odrębnego okna, ze ścisłym określeniem źródła, do którego prowadzi bezpośrednio link hipertekstowy. Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych lub profesjonalnych bądź na rzecz instytucji o charakterze niezarobkowym - jakiekolwiek wykorzystanie do celów handlowych bądź reklamowych jest zabronione.

Uwaga: Niniejsze zezwolenie nie obowiązuje w przypadku witryn zawierających jakiekolwiek treści o charakterze kontrowersyjnym, pornograficznym lub ksenofobicznym lub które - w bardziej szerokim ujęciu - mogą stanowić naruszenie godności ludzkiej.

Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do praktyk dotyczących zachowania poufności oraz polityk obowiązujących w odniesieniu do danych zamieszczanych na witrynach zewnętrznych połączonych z tą Witryną linkami hipertekstowymi - użytkownik powinien uzyskać informacje na ten temat we własnym zakresie.

4. Zakres treści

Wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane na tej Witrynie ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy, a Wydawca nie może w żadnym wypadku ponosić żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Wydawca nie udziela żadnych gwarancji bezpośrednich lub domyślnych i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do wykorzystania tej publikacji.

Wydawca lub inne strony trzecie uczestniczące w tworzeniu niniejszej Witryny nie ponoszą w żadnych okolicznościach jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody bezpośrednie lub pośrednie, wtórne bądź wynikowe, dotyczące użytkownika lub jakichkolwiek innych osób, wynikające z wykorzystania niniejszej Witryny lub innych witryn połączonych z nią za pomocą linku, w szczególności obejmujące utratę przychodów, przerwanie prowadzonej działalności, straty dotyczące oprogramowania lub innych danych znajdujących się w systemach informatycznych użytkownika, nawet jeżeli Wydawca został poinformowany, że takie straty mogą mieć miejsce. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek zagrożenia związane z korzystaniem przez niego z jakichkolwiek zewnętrznych witryn internetowych.

Wydawca nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do jakości, prawidłowości, kolejności lub kompletności informacji i dokumentów zamieszczanych na tej Witrynie i nie ma żadnego obowiązku ich aktualizowania.

Wszelkie inne dokumenty są zamieszczane wyłącznie tytułem informacji, a Wydawca nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Ochrona danych osobowych

Żadne dane osobowe nie są pozyskiwane bez zgody użytkownika.

Żadne dane osobowe nie są przekazywane jakimkolwiek stronom trzecim.

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu i modyfikacji swoich danych osobowych - w tym celu należy przesłać odpowiedni wniosek na następujący adres:

Rain Bird Europa

Service Marketing

900 rue Ampère

13792 Aix en Provence cedex 3

Francja

5.1. Dane statystyczne

W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych informacji, takich jak adres e-mail, dane kontaktowe itp.

Informacje te - pozyskiwane za pośrednictwem sieci - mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Wydawcę w celach niehandlowych. Są one przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Nasza firma zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych w przypadku, jeśli zostanie do tego wezwana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami lub w celu rozstrzygania sporów dotyczących roszczeń.

Pozyskiwane informacje są wykorzystywane przede wszystkim w celu obsługi ewentualnych zapytań użytkownika oraz określenia profilu użytkowników Witryny, zarządzania nią oraz dostosowania do zainteresowań użytkowników.

Wypełnienie żadnego formularza w sieci nie jest obowiązkowe - użytkownik może zawsze odmówić wypełnienia takiego formularza. Niemniej jednak, niewypełnienie formularza może spowodować brak dostępu do niektórych usług.

5.2. Informacje dotyczące logowania

Informacje dotyczące logowania na Witrynie (pliki logowania) mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Witryny (identyfikacji ewentualnych włamań) oraz oszacowania ogólnej liczby odwiedzin Witryny (oraz jej najczęściej odwiedzanych sekcji). Informacje dotyczące logowania są przechowywane przez jeden rok w celu umożliwienia naszej firmie określenia częstotliwości odwiedzin na jej Witrynie, po czym informacje te są niszczone.

5.3. Nietrwałe pliki cookie

- Czym jest plik cookie?

Plik „cookie”  stanowi niewielki blok danych przesyłany przez serwer obsługujący witrynę internetową i zapisywany na twardym dysku komputera użytkownika.

- W jakim celu nasza firma wykorzystuje pliki cookie?

Pliki cookie nie umożliwiają nam identyfikacji użytkownika. Umożliwiają one jedynie zapamiętanie jego charakterystyki. Jest to bardzo ważne, ponieważ nasza firma posiada abonentów, którzy mogą korzystać zarówno z części Witryny dostępnej dla wszystkich, jak i z części płatnej, przeznaczonej wyłącznie dla tych użytkowników. Pliki cookie umożliwiają abonentom Witryny korzystanie z poszczególnych usług bez konieczności każdorazowego wpisywania hasła.

- Nie wykorzystujemy trwałych plików cookie.

Natychmiast po opuszczeniu Witryny przez użytkownika, przesłany przez nią plik cookie jest usuwany z twardego dysku jego komputera.

Naszym celem nie jest rozpoznawanie komputera użytkownika podczas jego kolejnych odwiedzin.

- Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookie na jego komputerze, co nie uniemożliwi mu korzystania z Witryny.

Po dokonaniu odpowiedniej zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, użytkownik może otrzymywać ostrzeżenie, kiedy plik cookie ma zostać zapisany lub całkowicie uniemożliwić ich zapisywanie. W przypadku wyboru tej drugiej opcji, użytkownik będzie nadal mógł korzystać z naszej Witryny, ale jeżeli jest jej abonentem, niektóre funkcje nie będą działać prawidłowo.

Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim komputerze lub otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, kiedy plik cookie ma być zapisany, należy wykonać następujące czynności:

Microsoft Internet Explorer:

1. W menu „Narzędzia” kliknąć „Opcje internetowe”.

2. Kliknąć zakładkę „Prywatność”.

3. Wybrać poziom ochrony prywatności za pomocą suwaka lub kliknąć przycisk „Zaawansowane”, aby wprowadzić własne ustawienia zarządzania plikami cookie.

Firefox:

1. Wybrać menu „Narzędzia” > „Opcje”.

2. Kliknąć opcję „Prywatność”.

3. Wybrać nagłówek „Pliki cookie”

Netscape:

1. Wybrać opcję „Edycja” > „Preferencje”.

2. Kliknąć „Poufność i bezpieczeństwo”.

3. Wybrać nagłówek „Pliki cookie”

Netscape Communicator:

1. Wybrać menu „Modyfikuj” > „Preferencje”.

2. Kliknąć opcję „Zaawansowane”.

3. Wybrać nagłówek „Pliki cookie”

Opera w wersji 6.0 i późniejszych:

1. Wybrać menu „Plik” > „Preferencje”.

2. Prywatność.

5,4. Prawa dostępu.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich modyfikacji. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać odpowiedni wniosek na adres:

Rain Bird Europa

Service Marketing

900 rue Ampère

13792 Aix en Provence cedex 3

Francja

Zgodnie z polityką prowadzoną przez naszą firmę, dane te nie są w żadnym wypadku przekazywane jakimkolwiek stronom trzecim w celach handlowych lub reklamowych. Wydawca zobowiązuje się tytułem umownym do zapewnienia najwyższego poziomu poufności danych

5.5. Lista wysyłkowa

Adresy e-mail pozyskane na potrzeby listy dystrybucyjnej są wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania okazyjnych ostrzeżeń.

6. Prawa autorskie do zdjęć

Copyright: Rain Bird Europa

Treści wolne od praw autorskich: Rain Bird Europa

7. Zgłaszanie nieprawidłowości

Jeżeli użytkownik uważa, że Wydawca nie przestrzegał jakichkolwiek z określonych powyżej postanowień, należy poinformować o tym naszą firmę, przesyłając odpowiednie zawiadomienie na następujący adres:

Rain Bird Europa

Service Marketing

900 rue Ampère

13792 Aix en Provence cedex 3

Francja

Poczynimy wszelkie niezbędne środki, aby zidentyfikować i wyeliminować problem.

8. Modyfikacje postanowień i warunków

Wydawca może w dowolnej chwili zmodyfikować niniejszej postanowienia i warunki poprzez aktualizację Witryny. Modyfikacje te będą obowiązywać użytkownika, w związku z czym zalecamy systematyczne odwiedzanie naszej Witryny w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi bieżących, obowiązujących warunków i postanowień.